Hello

Terms and conditions

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

SKLEPU INTERNETOWEGO EDUKAMP.PL

 


 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.edukamp.pl w ramach działalności gospodarczej pod nazwą: FHU -EFEKT Grzegorz Franaszek adres: ul. Łojasiewicza 6 NIP: 675-122-01-65  wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.firma.gov.pl).

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących -produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: www.edukamp.pl zwany dalej:  edukamp.pl    a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.edukamp.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

1.3. Klienci mogą w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych www.edukamp.pl lub też sporządzić wydruk.

1.4. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego edukamp.pl zawierane są w języku polskim.

1.5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronachwww.edukamp.pl nie stanowią oferty      w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

 

2. Procedura zawarcia umowy / realizacja zamówienia

2.1. EDUKAMP.pl  przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową www.edukamp.pl

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2.3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie www.edukamp.pl, kliknięcie ikony dodania do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia.

2.4. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.edukamp.pl i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

2.5. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2.6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronach internetowych www.edukamp.pl, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.

2.7. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia otrzyma on odpowiedź ze sklepu internetowego www.edukamp.pl potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem edukamp.pl o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

2.8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

 

3. Ceny i płatność

3.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych sklepu edukamp.plsą cenami brutto (tj. zawierają składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.

3.2. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy i widoczny jest przed finalizacją zamówienia i akceptacją regulaminu.

3.3. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

3.4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu edukamp.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3.5. Płatność za zamówiony towar może być wykonana w formach dostępnych w trakcie realizacji zamówienia przed jego finalizacją, formy płatności mogą być zależne od wybranej formy dostawy.

3.6. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym edukamp.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.

 

4. Dostawa

4.1. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej KE-X, Poczty Polskiej według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

4.2. Zamówione towary dostarczane są - w zależności od wyboru Klienta - bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia lub odbierane osobiście w punkcje odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.

4.3. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego kilka produktów koszt dostawy naliczany jest dla jednego produktu, według wartości wyższej.

 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY ODBIORZE PACZKI OD KURIERA

o       Podpisanie listu przewozowego. Opłata pobrania (jeśli wysyłka była ''za pobraniem'')

o       Następnie w obecności kuriera osoba odbierająca sprawdza zawartość paczki pod kątem zgodności z zamówieniem oraz obecności ewentualnych uszkodzeń.

o       Jeżeli zawartość paczki jest prawidłowa (zgodna z zamówieniem oraz nieuszkodzona) kurier odjeżdża i poniżej wymienione punkty nie mają znaczenia.

o       W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej zawartości paczki lub uszkodzeń zawartości  odbiorca jest zobowiązany spisać protokół szkody wraz z kurierem, w którym opisane zostaną dokładnie jakiekolwiek uszkodzenia, niezgodność z zamówieniem, sposób spakowania paczki itp. Istotne jest, aby data i godzina zgłoszenia danej szkody była dokładnie taka sama jak data i godzina odbioru paczki oraz wpisana forma zgłoszenia szkody "Przy odbiorze". Pod protokołem musi widnieć podpis odbiorcy  oraz kuriera wręczającego paczkę. Protokół musi być sporządzony w 2 egzemplarzach. Jeden pozostaje u odbiorcy, a drugi zabiera kurier. W przypadku, gdy kurier nie ma przy sobie odpowiedniego protokołu szkody - powinien napisać oświadczenie i zostawić je u odbiorcy. Kolejno powinni ustalić termin przyjazdu kuriera z właściwym drukiem protokołu szkody w celu jego wypełnienia.

o       Wpisanie uwagi na liście przewozowym, iż towar był niezgodny z zamówieniem lub uszkodzony.

o       Następnie skontaktować się koniecznie ze Sprzedawcą poprzez e-mail:"Zadaj pytanie Sprzedającemu" z aukcji Allegro z opisem dokładnie zajścia oraz propozycję rozwiązania danego problemu.

o       Dalsza procedura postępowania zostanie podana w odpowiedzi e-mail/telefon od obsługi sklepu Sprzedawcy.


UWAGA!
Wszelkie reklamacje związane z niezgodnością z zamówieniem lub uszkodzeniem zawartości paczki nie będą uznane jeśli :

o       nie zostanie stwierdzona w momencie odbioru danej paczki od kuriera

o       nie zostanie spisany protokół szkody lub data i godzina zgłoszenia szkody

o       nie będzie zgodna z datą i godziną doręczenia paczki

o       forma zgłoszenia będzie inna niż przy odbiorze

W takiej sytuacji przyjmowana jest zasada, iż zawartość została doręczona do Adresata zgodnie z zamówieniem, w stanie nieuszkodzonym, a uszkodzenie nastąpiło po jej odbiorze. W takim przypadku Adresat ma prawo ubiegać się od firmy kurierskiej o odszkodowanie na własną rękę.
Jeśli paczka zostanie odebrana przez inną osobę niż właściwy Adresat w jego imieniu (przykładowo: brat, sąsiad, babcia, mama,itp.) osoba ta bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe postępowanie w momencie odbioru - zgodne opisanym powyżej.

4.5. Akceptując niniejszy Regulamin Klient udziela właścicielowi www.edukamp.pl, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu, pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu jednorazowej umowy z Pocztą Polską, na nadanie przesyłki zamówionej w www.edukamp.pl na jego koszt (nie dotyczy to dostawy realizowanej przez kuriera). Pełnomocnictwo pozwala na zminimalizowanie ceny przesyłki i w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego. Przy tak udzielonym pełnomocnictwie kwota opłaty pocztowej nie będzie uwzględniana na paragonie lub fakturze VAT. Uwzględnione tam będą koszty towaru, pakowania i przygotowania do wysyłki. Sprzedający nie świadczy bowiem wobec Klienta usługi transportowej - nie odnosi z tego tytułu żadnych zysków. Jeśli Klient nie wyraża zgody na udzielenie takiego pełnomocnictwa powinien powiadomić o tym www.edukamp.pl drogą emialową przed złożeniem zamówienia. W takiej sytuacji koszt przesyłki zostanie powiększony o podatek VAT w wysokości 23%.

 

 

5. REKLAMACJE, ZWROTY, PACZKI NIEODEBRANE
ZWROTY

1)   Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko jeśli zakupiony produkt (produkty) nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony, nie ma śladów montowania i jest w oryginalnym opakowaniu.
Zwracany towar razem z dowodem zakupu (oryginalny paragon lub kopia faktury) i krótkim pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, z nickiem konta Allegro, z którego dokonywany był zakup, numerem zamówienia oraz numerem rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona kwota należy odesłać na adres Sprzedawcy

2)   Jeżeli na towar wystawiana była faktura VAT, Kupujący odsyłając paczkę powinien do niej włożyć również kopię xero faktury, którą otrzymał oraz wypełnioną kopertę zwrotną wraz z naklejonymi znaczkami. Sprzedawca wystawi korektę faktury i wyśle ją do Kupującego. Ten powinien podpisać jej kopię wraz z datą i odesłać do Sprzedawcy. Dopiero po otrzymaniu podpisanej kopii korekty faktury Sprzedawca przeleje Kupującemu na wskazane konto kwotę, na jaką była wystawiona.

3)   Sprzedawca zwraca kwotę równą cenie towaru. Koszty przesyłki związane w wysyłką zamówienia do Kupującego oraz związane ze zwrotem towaru nie podlegają zwrotowi.

4)   Sprzedawca zwraca pieniądze tylko i wyłącznie w formie przelewu bankowego. Przelew za prawidłowo zrealizowany zwrot towaru (wraz ze wszystkimi niezbędnymi danymi i dokumentami) będzie zrealizowany na wskazane konto do 14 dni od ich otrzymania.

Przed odesłaniem danej paczki do Sprzedawcy należy się z nim skontaktować e-mailem celem ustalenia szczegółów zwrotu.
PACZKI ODESŁANE ZA POBRANIEM LUB NA KOSZT ADRESATA NIE ZOSTANĄ ODEBRANE!

PACZKI NIEODEBRANE
Jeśli Kupujący nie odbierze paczki w regulaminowym terminie i paczka wróci do Sprzedawcy są dwie możliwości.

o       Kupujący wpłaca koszt powrotu paczki i kolejnej wysyłki na konto Sprzedawcy . W tym przypadku paczka zostanie wysłana ponownie

o       Sprzedawca zwróci samą cenę towaru (nie zawierającą kosztów wysyłki) pomniejszoną o koszt powrotu danej paczki na wskazane przez Kupującego konto.

REKLAMACJE

1)   Kupującemu przysługuje prawo reklamowania wadliwego towaru na podstawie regulacji kodeksu cywilnego i ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2)   Celem skorzystania z tych uprawnień Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w związku z ustaleniem procedury reklamacyjnej (postępowania Sprzedawcy w przypadku uwzględnienia reklamacji- naprawa towaru, wymiana na nowy towar). Po dokonaniu wszystkich ustaleń zakupiony przedmiot należy odesłać razem z dowodem zakupu- paragon/faktura VAT.

3)   Zwroty i przesyłki wysłane za pobraniem- na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane, z wyłączeniem innych, ewentualnych wcześniejszych pisemnych ustaleń.

4)   Reklamacja zostanie rozpatrzona w możliwie najkrótszym terminie, najpóźniej do 14 dni od momentu otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów i przedmiotów.

5)   Wszystkie części zakupione u Sprzedawcy powinny być montowane w wyspecjalizowanych zakładach samochodowych (blacharski, elektryczny, mechaniczny) za wyłączeniem bagażników i akcesori samochodowych
Samodzielny montaż może spowodować utratę prawa do reklamowania produktu.

 

6. Wymiana

6.1. Klientowi przysługuje prawo do wymiany zakupionego produktu na dowolny inny produkt z oferty edukamp.pl w tej samej lub wyższej cenie, jeśli prośbą o wymianę zostanie zgłoszona nie później, niż w terminie 10 dni od dnia wydania/dostawy towaru.

6.2. W celu dokonania wymiany należy poinformować edukamp.plo zamiarze dokonania wymiany drogą emailową, a następnie odesłać towar pocztą na adres: gkefekt@wp.pl, lub dostarczyć osobiście do jednego z punktów odbioru, o których mowa w punkcie 4.2. Regulaminu.

6.3. Dokonując wymiany należy podać dane Klienta, numer zamówienia, rodzaje produktów, które mają zostać wymienione oraz przedstawić potwierdzenie dokonania zakupu wymienianego towaru w sklepie edukamp.pl. W celu ułatwienia dokonania wymiany na stronach internetowych edukamp.pludostępniony został formularz wymiany.

6.4. Wymiana towaru możliwa jest w przypadku zwrócenia zakupionego towaru w stanie w jakim został Klientowi wydany, nadającym się do dalszej sprzedaży, tj. w oryginalnym opakowaniu, bez uszkodzeń i śladów użytkowania.

6.5. Powyższe postanowienia dotyczące wymiany towaru nie ograniczają w żaden sposób uprawnień Klienta, będącego konsumentem, do odstąpienia od umowy, o którym mowa w dalszej części Regulaminu.

 

7. Odstąpienie od umowy / zwrot towaru

7.1. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271), Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego edukamp.pl, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do edukamp.plna adres: gkefekt@wp.pl , przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta.

7.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach przewidzianych w art. 10 ust. 3 ustawy wymienionej wyżej, a w szczególności w wypadkach:

  1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

7.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

7.4. Zwrotów towaru należy dokonywać na adres: gkefekt@wp.pl

7.5. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności Klient powinien zwrócić towar w stanie w jakim został mu wydany (z zachowaniem wyjątku przewidzianego w zdaniu poprzedzającym), a wraz z produktem zwrócić wszelkie otrzymane dodatki, gratisy, instrukcje użytkowana itp.

7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

 

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Edukamp.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

8.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym edukamp.pl

8.3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w toku procedury składania zamówienia.

8.4. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywanie wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia zamówień oraz - jeśli Klient wyrazi na to zgodę w sposób określony w poprzednim punkcie - informowania o oferowanych przez edukamp.pl produktach.

8.5. Administratorem danych osobowych Klientów jest edukamp.pl, z siedzibą: ul. Łojasiewicza 6, NIP: 675-122-01-65

8.6. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

9.2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez edukamp.pl, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie http://edukamp.pl/. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.

Regulamin obowiązuje od 11 marca 2013 r.

Oprogramowanie sklepu internetowego
Sky-SHOP online shop
Please wait ...

Information

You are logged in correctly